Římskokatolická farnost Bánov

KŘEST

Křest je první ze svátostí. Odpouští všechny hříchy, stáváme se Božími dětmi a jsme vtěleni do společenství církve. Křtem naplňujeme Ježíšovu výzvu: „Kdo uvěří a dá se pokřtít, bude spasen; kdo však neuvěří, bude zavržen.“ (Mk 16,16).

Křest malých dětí

V prvotní církvi byl běžný křest dospělých, kteří uvěřili v Ježíše Krista. Teprve později se rozšířil křest malých dětí. Ty se křtí tzv. „na víru rodičů, “ tj. na základě slibu alespoň jednoho z nich, že bude dítě vychovávat ve víře v Trojjediného Boha. Velkou pomocí k tomu může být později výuka náboženství.

Dítě může být pokřtěno, i když rodiče nejsou sezdaní nebo uzavřeli sňatek jen na úřadě a může být pokřtěno i dítě svobodné matky. Ovšem rodiče si musí uvědomit, že tento stav není ideální, protože víra se nepředává jen slovy, ale také příkladem.

V rámci přípravy na křest jsou zpravidla tři setkání. Pokud je jeden z rodičů nevěřící, nemusí se přípravy zúčastňovat, ale jsme rádi, když přijde.

Jestliže rodiče žádají křest dítěte v jiné farnosti, než bydlí, je potřeba potvrzení tamějšího faráře, že se křtem souhlasí.

Křestní kmotrové mají být křesťané, sami již pokřtění a biřmovaní, svobodní, nebo církevně sezdaní. K volbě kmotra tedy nestačí měřítko pouhých příbuzenských či přátelských vztahů. Kmotrové jsou spolu s rodiči povoláni, aby podporovali víru pokřtěného po celý jeho nový život svým příkladem a radou. Kmotrem nemohou být rodiče křtěnce. 

Pokud mají rodiče opravdový problém sehnat kmotra, který splňuje všechny podmínky, mohou požádat křtícího kněze o výjimku. Křtí se ve farním kostele v Bánově.

Křest školní mládeže

Požadujeme, aby dítě před křtem alespoň nějaký čas navštěvovalo výuku náboženství.

Křest dospělého

Je zároveň přípravou k přijetí sv. přijímání (eucharistie). Křtu dospělého předchází katechumenát – tj. období přípravy, který trvá alespoň jeden rok. Žadatel si má v tomto období ujasňovat svůj záměr a prohlubovat svou víru pomocí katechezí a vyučování.

V případě zájmu o křest kontaktujte duchovního správce

SPONZOR STRÁNEK a ŽIVÝCH PŘENOSŮ FARNOSTI BÁNOV

sponzor stránek