Římskokatolická farnost Bánov

Svátost smíření

Dopustit se hříchu znamená dělat zlo vědomě a úmyslně. Hřích je víc než pouhá chyba. Narušuje vztahy člověka k Bohu, k bližnímu i k sobě samému.

Všechny hříchy nejsou stejně těžké, existují myšlenky, slova, skutky a opomenutí, které tíží naše svědomí, ale jsou všední, protože člověk je slabý. Říká se jim také lehké hříchy, protože nejsou smrtelné.

Smrtelný hřích je označení pro takový stav srdce, nebo pro takové jednání, které těžce porušuje vztahy k Bohu, k církvi a k lidem.

Aby mohl křesťan, který se takových hříchů dopustil, mít zase účast na stolu Páně, k tomu se vyžaduje odpuštění hříchů ve svátosti smíření.

Církev očekává, že se věřící vyzpovídají z těžkých hříchů alespoň jednou do roka (o Velikonocích). Rovněž vyžaduje, aby se křesťan, než přijme ostatní svátosti, nejprve oprostil ve svátosti smíření od těžkých hříchů.

I když nemáme žádná těžká provinění, je dobré pravidelně v této svátosti předstupovat před tvář milosrdného Otce, nejlépe o I. Pátku v měsíci. Vyznáváním našich každodenních hříchů, i když jsou často stejné, jasněji poznáváme své slabiny. Ty jsou dostatečným důvodem, abychom častěji hledali lék, který nám Bůh nabízí.

Proč se zpovídat knězi? Kajícník, který při zpovědi otevře knězi své srdce, ví, že rovněž mluví s hříšníkem, jemuž bylo právě tak Kristem odpuštěno; mluví k němu jako k svému bratru, ale také jako k zástupci Ježíše Krista, přítele hříšníků. Při svěcení jsou k tomu církví zplnomocněni podle Ježíšových slov: „Cokoli svážete na zemi, bude svázáno v nebi, a cokoli rozvážete na zemi, bude rozvázáno v nebi.“  (Mt 18,18) a „Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny. Komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou (Jan 20,23).

Děti se zpravidla připravují na svátost smíření v rámci příprava na první svaté přijímání. Příprava dospělých probíhá po dohodě individuálně, trvá zpravidla 3–6 měsíců.  

Jak se zpovídat?
Průběh zpovědi a pomůcka k přípravě na zpověď je v Kancionále od strany 56 dál.

SPONZOR STRÁNEK a ŽIVÝCH PŘENOSŮ FARNOSTI BÁNOV

sponzor stránek